Bony podarunkowe


W naszym sklepie internetowym Włoskie Delikatesy Prestige możecie zakupić bony podarunkowe dla bliskich, pracowników oraz każdej osoby kochającej włoską kuchnię.

Bony są o nominałach 100zł, 300zł, 500zł. 

Regulamin bonów podarunkowych

§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bonów podarunkowych zakupionych  w siedzibie sklepu stacjonarnego WŁOSKIE DELIKATESY PRESTIGE  ul. Piłsudskiego 3, 43-300 Bielsko – Biała.

§2 Definicje

Bon Podarunkowy - sprzedawany  jest w sklepie stacjonarnym WŁOSKIE DELIKATESY PRESTIGE  uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Sklepie  stacjonarnym WŁOSKIE DELIKATESY PRESTIGE  ul. Piłsudskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała.
Nabywca - osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego.
Posiadacz - osoba realizująca Bon Podarunkowy.
Wydawca Bonu –  PRESTIGE IMPORT-EXPORT SP. Z O.O. ul. Piłsudskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała.
Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w Sklepie  stacjonarnym  WŁOSKIE DELIKATESY ul. Piłsudskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała. Mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego.
§3 Warunki ogólne

Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie stacjonarnym Bony Podarunkowe o wartości 100,00pln, 300,00pln, 500,00pln. Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.prestigeimportexport.pl.
Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepie stacjonarnym.
Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
Zasady i tryb nabywania Bonów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu stacjonarnego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.prestigeimportexport.pl
§4 Realizacja Bonu Podarunkowego

Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie stacjonarnym;
Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w ofercie w Sklepie stacjonarnym WŁOSKIE DELIKATESY .
W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę.
Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności.
Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.
 

§6 Postanowienia końcowe

Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.